FAQ

Aktiviteter
Kunden velger selv hvilke øvelser man ønsker å gjennomføre i sitt arrangement. Dette settes opp av instruktøren og baseres på antall deltagere, ferdighetsnivå og målsetting for arrangementet.

Å dele arrangementet opp i flere øvelser som f.eks brems unna manøver, drifting, slalom og rundbanekjøring gir variasjon og alle får øve på flere momenter og test ut sin bil i forskjellige situasjoner.

Antall kjøretøy
Antall kjøretøy i en gruppe avhenger av hvor mange banesegmenter gruppa leier og hvordan arrangementet organiseres med inndeling i øvelser og grupper. Erfaringsmessig kan et arrangement på et standard baneanlegg bestå av 20-30 biler.

Avtale baneleie
Isbanedrift benytter en standardavtale for alle som ønsker å leie isbane. Avtalen sammen med banereglementet beskriver føringene som settes for aktiviteten på isbanen.

Banereglement
Det er finnes et sett med banereglement for isbanen. Dette er regler som gjelder for all bruk av isbanene.

Dekk
Alle typer standard vinterdekk er tillatt. Dekk av type ‘Lappi dekk’ (max 2,5mm overheng) kan godkjennes av Isbanedrift AS, men må avklares med skriftlig forespørsel for hvert enkelt arrangement. Dekk med ‘rallypigg’/’rallydekk’ er ikke tillatt. Biler med ugyldig dekkutrusting vil bli bortvist fra banen.

Deltakererklæring
Vi opplever dessverre at enkelte deltakere «glemmer» både trafikkregler og god folkeskikk når de kjører på isbane. Vi har derfor en deltakererklæring som alle sjåfører må signere på før oppstart som en påminnelse.

Forsikring
Alle deltagende kjøretøy er pliktige til å ha ansvarsforsikring. En bilforsikring (kasko) omfatter som regel ikke skader som oppstår ved kjøring på bane. Dette gjelder både på egen bil og andre.

Instruktører
Erfaring viser at alle deltagere på arrangement ved isbanen har større læring ved å få veiledning og nyttige tips fra en instruktør. Isbanedrift oppfordrer derfor alle kunder til å ha med minst en instruktør i sine arrangement. Vi kan hjelpe dere med å komme i kontakt med profesjonelle instruktører. Dagleie for en instruktør vil være i størrelsesorden 6000,- til 8000,-

Kjøretøy
Det kan bare benyttes kjøretøy som er registrert for vanlig vegtrafikk med mindre skriftlig samtykke er gitt av Isbanedrift AS i forkant. Biler med rallyskilt og ATV/UTV krever samtykke. Skriftlig samtykke må medbringes på banen, hvis ikke vil kjøretøyet ikke bli akseptert.

Leie av kjegler
Isbanedrift har trafikkjegler som leies ut.

Parkering i depoter
Ved parkering i depotene er det krav om en minimumsavstand mellom bilene på 5m. I januar ønsker vi at avstanden er 10m. Dette er et sikkerhetstiltak på bakgrunn av at hvis mange biler står tett kan isen punktvis bli overbelastet.

Pause i lørdagsarrangement
For lørdagsarrangement vil det bli satt krav om en pause på en time i løpet av arrangementet. Tidspunktet for pausen vil bli satt av Isbanedrift og koordineres slik at all aktivitet stopper.

Støy
I henhold til driftsinstruksen for isbanen har all kjøring en øvre støygrense på 82 dB(A) målt 10m fra kanten av banelegemet mandag til fredag. Lørdag er tilsvarende grense 79 dB(A).

Dette vil vanligvis bli oppfylt med bilers standard eksosanlegg, men støynivået påvirkes av blant annet av kjøreteknikk og dekkutrustning. Det er et absolutt krav at eksosanlegget er helt og gir en god demping. Biler/kjøring som måles med for høyt støynivå vil bli bortvist fra banen.

Tauing
Isbanedrift har både bergingsbil og traktorer som benyttes til taueassistanse. Taueassistanse bestilles i forbindelse med booking.
Vi anbefaler ikke å forsøke selv på tauehjelp. Taueassistanse er potensielt farlig med hensyn til påkjørsler og materielle ødeleggelser. En bil som kjører ut av banen vil som regel ikke en annen bil greie å trekke opp. Det er behov for assistanse fra bergingsbil eller traktor.

Åpningstider
Åpningstid er mandag til fredag 08:00 – 18:00.
Lørdag 09:00 – 16:00